Algemene voorwaarden

  1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, orderbevestigingen, enz... Door het accepteren van een aanbod of het geven van een opdracht, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. De klant erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden.
  2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden al onze aanbiedingen en informaties vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Elke verstrekte order bindt ons slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding van het order.
  3. De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de levering behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper dat wij gerechtigd zijn de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten en dergelijke meer een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsverhoging zal aan de koper schriftelijk worden meegedeeld en is voor hem bindend.
  4. Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging kan geen aanleiding zijn noch tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of order.
  5. Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de verkoopsovereenkomst blijven de goederen onze eigendom. Zonder ons medeweten is de koper voor de betaling niet bevoegd de goederen aan derden over te dragen. Onverminderd de overige ons toegekende rechten worden wij onherroepelijk door de koper gemachtigd om, indien deze zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de geleverde goederen terug te nemen.
  6. Indien niet terstond na de levering wordt gereklameerd zijn de gegevens op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen,... als juist erkend. Alle overige klachten moeten om aanvaardbaar te zijn uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk worden ingediend. Bemerkingen geven de koper niet het recht om de betaling op te schorten.
  7. Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard heeft de verkoper het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De koper ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.
  8. Elke factuur is betaalbaar op 30 dagen na factuurdatum, netto, kontant en zonder korting te Kortrijk. Het trekken van een wissel doet hieraan geen afbreuk. Iedere vertraging in betaling brengt voor de klant de verplichting mee, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest te betalen die 3% meer bedraagt dan de door de Nationale Bank van België toegepaste interestvoet op dat moment en dit onverminderd eventuele schadevergoeding. De interest wordt berekend van maand tot maand terwijl elke maand die aangevangen is zal aangerekend worden voor een volle maand. Ingeval van ongerechtvaardigde niet betaling op de vervaldag van de factuur zal, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventioneel vastgelegde schadevergoeding verschuldigd zijn van 20% op het verschuldigd factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Dit schadebeding dient om de bijkomende administratiekosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke meer te dekken. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.
  9. Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van Kortrijk zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door de verkoper worden afgeweken.